Červenec 2010

L'italiano come prima o seconda lingua

15. července 2010 v 17:16 | ps |  Učebnice italštiny - Středně pokročilí a pokročilí B2-C2
Autoři: Giovanni Battista Moretti

ISBN: 88-7715-759-3
POČET STRAN: 800
FORMÁT: 17X24
ÚROVEŇ: pokročilý C1/C2
CENA: 27,00 €
NAKLADATELSTVÍ: Guerra Edizioni


Popisná gramatika současné italštiny, mluvené i psané: doložené četnými příklady z beletrie, esejí, pojednání a především publicistiky. Obsahuje stránky věnované analýze textu, rétorickým a stilistickým poznámkám a rozsáhlé příručce skloňování pravidelných a nepravidelných sloves.
Tato kniha je cenným zdrojem informací a aktualizace jak pro ty, kteří italštinu vyučují v Itálii či v zahraničí, tak pro ty, kteří by rádi italštinu vyučovali a navštěvují přípravné kurzy kulturního a didaktického vzdělávání.

Una grammatica descrittiva, di riferimento della lingua italiana contemporanea, nel repertorio delle sue varietà parlate e scritte: testimoniate anche da un nutrito apparato esemplificativo tratto dalla narrativa, dalla saggistica, dalla trattatistica, e, soprattutto, dalla pubblicistica. Contiene pagine dedicate all'analisi del testo, note di retorica e stilistica, nonché un ampio prontuario della coniugazione di verbi regolari e irregolari. L'opera è una preziosa fonte di informazione e di aggiornamento sia per coloro che insegnano la lingua italiana in Italia e all'estero, sia per coloro che, aspirando ad insegnarla, frequentano appositi corsi di formazione culturale e didattica.

L'Italiano Essenziale

15. července 2010 v 17:03 | ps |  Učebnice italštiny - Začátečníci/Mírně pokročilí A1-B1
Autoři: Marco Mezzadri

ISBN: 88-7715-691-0
POČET STRAN: 240
FORMÁT: 12X18
ÚROVEŇ: začátečníci/středně pokročilí A1/B2
CENA: 8,50 €
NAKLADATELSTVÍ: Guerra Edizioni

Svazek s autovalutačním testem je gramatikou pro studenty od úrovně začátečníků (A1), které doprovází při studiu italštiny až po dosažení středně pokročilé úrovně (B2). Zvyšující se náročnost sleduje analogicky osnovu většiny gramatických příruček.
Kniha se skládá z 96 kapitol a třech příloh, ke kterým je připojena sekce obsahující test pro vlastní hodnocení a klíč. Každá kapitola se věnuje jednomu gramatickému jevu. Jednotlivá témata jsou představována pomocí jednoduchého jazyka a odlehčena ne vždy základním použitím daného jevu v každodenních situacích.
Nejedná se o normativní gramatiku, ve které najdete všechno, ale o pomůcku pro praktické a okamžité použití jazyka.


L'italiano essenziale con test di autovalutazione è un testo di grammatica rivolto a studenti a partire dal livello principale (A1) che accompagna nello studio della lingua italiana fino a un livello intermedio-alto (B2). Il libro segue una progressione analoga a quella proposta dai più comuni sillabi grammaticali.
Il libro è composto da 96 unità e da tre appendici, più una sezione contenente un test autovalutativo e le relative chiavi. Ogni unità presenta un argomento grammaticale specifico. I temi grammaticali proposti vengono presentati con un linguaggio chiaro e semplie e sono stati alleggeriti di molti usi non essenziali nell'italiano moderno di tutti i giorni.
Non si tratta dunque di una grammatica normativa onnicomprensiva, ma di uno strumento di supporto per l'uso pratico e immediato della lingua.

Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi

15. července 2010 v 16:39 | ps |  Učebnice italštiny - Začátečníci/Mírně pokročilí A1-B1
Autoři: Marco Mezzadri

Úroveň začátečníci a mírně pokročilí (učebnice)

ISBN: 88-7715-454-3
POČET STRAN: 224
FORMÁT: 20X27
ÚROVEŇ: začátečníci/mírně pokročilí A1/B2
CENA: 16,50 €
NAKLADATELSTVÍ: Guerra Edizioni

Základní text pro osvojení si italského jazyka, jazyková příručka i pomocný silabus gramatiky.;
vhodný pro zahraniční studenty se základní až mírně pokročilou znalostí italštiny. Obsahuje základní prvky italského jazyka, které analyzuje z hlediska jejich nejčastějšího použití. Skládá se z 96 jednotek, které na levé straně vždy uvádí teoretický výklad a na pravé straně příslušná cvičení, které umožňují ověřovat si porozumění teoretické části a posilovat své znalosti. Cvičební příklady jsou založené na každodenní italštině a slovní zásobě používané na dané úrovni znalosti studentů v souladu s rozvojem gramatiky. Vše je vysvětlováno jasně a jednoduchým jazykem; "Terminologická příloha" navíc pomáhá zmírňovat potíže způsobované jazykem gramatiky.
Svazek vhodný také pro samouky díky "Terminologické příloze" a současně vydávanému Klíči cvičení.

È un testo fondamentale per l'apprendimento della lingua italiana, sia come supporto ai manuali di lingua, sia come testo di riferimento per il syllabus grammaticale. Si rivolge a studenti stranieri dal livello elementare all'intermedio; tratta le strutture principali della lingua italiana analizzandone gli usi più frequenti. Si compone di 96 Unità che presentano nella pagina di sinistra la spiegazione teorica e nella pagina di destra i relativi esercizi che permettono di controllare la comprensione della pagina teorica e di consolidarne l'apprendimento. Gli esempi e gli esercizi sono basati sull'italiano di tutti i giorni e il lessico usato rispetta il livello di conoscenza degli studenti in armonia con lo sviluppo della grammatica. Le spiegazioni sono fornite in modo chiaro e con un linguaggio semplice; inoltre una "Appendice terminologica" aiuta a ridurre le difficoltà create dal linguaggio grammaticale. è adatto anche per lo studente autodidatta grazie alla "Appendice terminologica" e al volume delle Chiavi degli esercizi.

Imparare da adulti, insegnare ad adulti le lingue

15. července 2010 v 16:18 | ps |  Učebnice italštiny - Středně pokročilí a pokročilí B2-C2
Imparare da adulti, insegnare ad adulti le lingue
Autoři: Paola Begotti


ISBN: 978-88-557-0331-4
POČET STRAN: 176
FORMÁT: 17X24
ÚROVEŇ: insegnanti
CENA: 12,50 €
NAKLADATELSTVÍ: Guerra Edizioni

Svazek, který se snaží zaměřit teoreticky a vědecky na základy osvojení si cizího jazyka dospělým člověkem, tak aby je mohl vyučující sloučit s důslednou a účinnou vyučovací osnovou. Po zkoumání původu vzdělávání dospělých tato publikace nabízí široký pohled na studie dosud realizované v psychologicko-andragogickém prostředí, přecházejíc následně - v didaktice cizích jazyků - ke znázornění základních vlastností osvojování si jazyka v dospělém věku a k osobním rozdílnostem, které mohou být ku prospěchu i potlačovat schopnost naučit se jazyk v dospělosti. V publikaci najdeme výčet možných přístupů a těch nejefektivnějších metod pro vyučování cizích jazyků dospělým studentům, především techniky přejaté vyučování hrou praktikované vyučujícími Anthonyho Mollica, předchůdce této nové disciplíny využívané v didaktice cizích jazyků.
Kniha končí pohledem na vztah studenta k vyučujícímu, spolužákům a učebním materiálům a na hodnocení a sebehodnocení.


Questo volume si prefigge di focalizzare gli aspetti teorici e scientifici a fondamento dell'apprendimento di una lingua da parte di un adulto, in modo tale che il docente possa coniugarli con una proposta operativa coerente ed efficace. Dopo un'esplorazione delle origini della formazione dell'adulto, questo saggio offre una panoramica degli studi effettuati finora in ambito psicologico andragogico, per poi passare - in glottodidattica - ad illustrare le caratteristiche dell'apprendimento in età matura e le variabili personali che possono favorire o inibire l'acquisizione di una lingua da parte di un adulto. Vengono enumerati anche gli approcci e i metodi più efficaci utilizzabili in glottodidattica con discenti adulti, in particolare le tecniche adattate dalla Ludolinguistica, secondo gli insegnamenti di Anthony Mollica, precursore di questa nuova disciplina applicata alla glottodidattica. Il libro termina con uno sguardo alle relazioni dell'apprendente con il docente, i compagni e il materiale didattico in autoapprendimento, nonché alla valutazione e autovalutazione.

Interazione didattica e apprendimento linguistico

15. července 2010 v 15:58 | ps |  Učebnice italštiny - Středně pokročilí a pokročilí B2-C2
Autoři: Roberta Grassi - Monica Piantoni - Chiara Ghezzi

Interazione didattica e apprendimento linguistico
ISBN: 978-88-557-0339-0
POČET STRAN: 304
FORMÁT: 17X24
ÚROVEŇ: učitelé
CENA: 10,50 €
NAKLADATELSTVÍ: Guerra Edizioni

Svazek obsahující příspěvky ze setkání "Didaktická interakce a studium jazyka", organizovaného v červnu 2008 Italským centrem pro cizince (C.I.S.) Univerzity v Bergamu.
Počet mezinárodních studií zaměřených na osvojování si jazyka a vyučování jazykovědných materií neustále roste: výsledky studií za posledních 30 let to dokazují nejen z hlediska studie zaměřené na výsledky studentů L2 v lingvistickém a sociálním prostředí, ale i jako nástroje pro ověření metodologie a efektivity interakce při studiu jazyka.

Il volume raccoglie gli interventi presentati al Convegno "Interazione didattica e apprendimento linguistico" organizzato dal Centro Italiano per Stranieri (C.I.S.) dell'Università degli Studi di Bergamo nel giugno del 2008. Il filone di ricerca sull'acquisizione e l'insegnamento linguistico risulta molto attivo a livello internazionale: i risultati ottenuti negli ultimi trent'anni ne dimostrano l'importanza per l'indagine sull'evoluzione delle competenze di apprendenti in L2 ancorate all'ambiente linguistico e sociale, ma anche come strumento per verificare metodologie ed efficacia di comportamenti interazionali in funzione dell'apprendimento linguistico che essi inducono.

Irene Grandi

14. července 2010 v 16:10 | ps |  Hudba
Irene Grandi je jedna ze současných předních italských pop-rock zpěvaček.

Narodila se 6. prosince 1969 ve Florencii, v Toskánsku.

Po účasti v několika kapelách se vydává na vlastní cestu a vydává první hit "Un motivo maledetto". Tím upoutá pozornost producenta Dado Parisini, který jí nabídne spolupráci.

V roce 1994 vystupuje na festivalu San Remo s písní "Fuori" a začíná spolupracovat s předními autory, jakými jsou Eros Ramazzotti nebo Jovanotti, kteří pro ní také napíší několik hitů na její album pojmenované prostě "Irene Grandi".

V roce 1995 vychází další album nazvané "In vacanza da una vita" a s hitem "Bum Bum" Irene potrvzuje své nadání, když se hit stane jedním z nejhranějším na radiových stanicích té doby.

1997 vychází album "Per fortuna purtroppo" opět s hitem, který se usadí na více než měsíc na první příčku rádiových hitparád, "Che vita è".

V roce 1999 vychází "Verde Rosso e Blu", čtvrté album následované návratem na festival San Remo v roce 2000, kde pro ní skládají úryvek Vasco Rossi a Gaetano Curreri - "La tua ragazza sempre". Irene se vydává na rockovou dráhu.

V roce 2001 vychází první album bests "Irek".

2003 pokračuje spolupráce s Vascem Rossi a Gaetano Curreri a vychází páté album "Prima di partire". V létě vystupuje Irene v rámci svého turné jako speciální host na koncertě Vasca Rossi v Miláně.

V roce 2004 moderuje festival San Remo. 2005 vychází první rockové album "Indelebile".

Rok 2006 Irene věnuje cestování po světě s humanitární asociací, při které v Africe poznává Yossoun N'Dour, se kterým společně s Patty Smith a Francescem Renga nahrává svou "Birima".

V roce 2007 vychází další album "irenegrandi.hits", ve kterém jsou oživovány starší italské hity mimo jiné zpěvačky Mina "Sono come tu mi vuoi" nebo hit Bruna Martino "Estate".

V roce 2009 se Irene účastní projektu Amiche per l'Abruzzo na pomoc regionu zasaženého zemětřesením.

Posledními hity jsou např. "Bruci la città", "La cometta di Halley" nebo "Stai ferma".


Informace převzaté z oficiálních stránek Irene Grandi zde.

David di Donatello, Italská filmová akademie

6. července 2010 v 12:24 | ps |  Film

David
Historie tohoto ocenění se začíná psát v roce 1950, kdy byl v Římě založen Open Gate Club. Jeho symbolem byla otvírající se brána, která měla vítat novou dobu i všechny ty, kteří si po konci světové války opět začali jako cíl klást Řím, především pro jeho kulturní historii a bohatost.

Od roku 1955 získává klub nové jméno, Club Internazionale del Cinema, a o rok později začíná udělovat pod vedením Itala Gemini a pod patronátem prezidenta republiky ceny David di Donatello, určené pro nejlepší italské a zahraniční kinematografické počiny. Za stejných pravidel jako je udělován Oscar, nicméně se soškou představující Michelangelova Davida, přetvárněného ve zlatě na návrh Bulgari.

S předsednictvím festivalu se mění několikrát i místo dění, od Říma, přes Taorminu a Florencii zpět do Říma.
Od roku 2008 zastává na čtyři roky post prezidenta festivalu Gian Luigi Rondi

Ročník 2010
Při oceňování 7. května 2010 v Římě získaly zlatého Davida následující filmy:

Nejlepší film
L'uomo che verrà (Režie: Giorgio Diritti)

Nejlepší režie
Marco Bellocchio (za film Vincere)

Nejlepší začínající režisér
Valerio Mieli (za film Dieci inverni)

Nejlepší scénář
Francesco Bruni - Francesco Piccolo - Paolo Virzi (za film La prima cosa bella)

Nejlepší producent
Aranciafilm (za film L'uomo che verrà)

Nejlepší ženský herecký výkon
Micaela Ramazzotti (za roli ve filmu La prima cosa bella)

Nejlepší mužský herecký výkon
Valerio Mastandrea (za roli ve filmu La prima cosa bella)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli
Ilaria Occhini (za roli ve filmu Mine Vaganti)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli
Ennio Fantastichini (za roli ve filmu Mine Vaganti)

Kamera
Daniele Ciprì (za film Vincere)

Hudba
Ennio Morricone (za film Baaria)

Titulní píseň
Bacciami ancora - Hudba Jovanotti - Text Jovanotti - Interpretace Jovanotti
(za film Bacciami ancora)

Scénárista
Marco Dentici (za scénář k filmu Vincere)

Kostýmy
Sergio Ballo (za film Vincere)

Střih
Francesca Calvelli (za film Vincere)

Nejlepší celovečerní dokumentární film
La bocca del lupo (režie Pietro Marcello)

Nejlepší krátký film
Passing Time (řežie Laura Bispuri)

Zvláštní ocenění
Tonino Guerra - Terence Hill - Bud Spencer - Lina Wertmuller

Nejlepší EU film
Il concerto (režie Radu Mihai

FilmFilm.it

6. července 2010 v 11:30 | ps |  Film
Server o filmu a o všem, co s ním souvisí - novinky, kina, festivaly, herci..


I film italiani presentati al Karlovy Vary Film Festival

6. července 2010 v 11:26 | ps |  Film
Quest'anno, dal 2 al 10 Luglio, si svolge già la 45° edizione del Karlovy Vary Film Festival, il più importante film festival dell'Europa dell'Est.

Vengono presentati 200 film, di cui 8 provenienti dall'Italia.

L'uomo che verrà
Regia: Giorgio Diritti
Durata: 117 min
Anno: 2009
Sezione: Orizzonti

Le quattro volte
Regia: Michelangelo Frammartino
Durata: 88 min
Anno: 2010
Coproduzione: Italia, Svizzera, Germania
Sezione: Occhi aperti

La doppia ora
Regia: Giuseppe Capotondi
Durata: 95 min
Anno: 2009
Sezione: Orizzonti

Il gattopardo
Regia: Luchino Visconti
Durata: 185 min
Anno: 1963
Sezione: Tesori delle cineteche

Il bidone
Regia: Federico Fellini
Durata: 112 min
Anno: 1955
Sezione: Tesori delle cineteche

L'uomo nero
Regia: Sergio Rubini
Durata: 124 min
Anno: 2009
Sezione: Il programma principale - la parte non competitiva

Copie conforme
Regia: Abbas Kiarostami
Durata: 106 min
Anno: 2010
Coproduzione: Italia, Iran, Francia
Sezione: Occhi aperti

La bocca del lupo
Regia: Pietro Marcello
Durata: 76 min
Anno: 2009
Sezione: I documentari - la parte competitiva
I premi già ottenuti: Torino film festival, Nastri d'Argento, Festival di Berlino, David di Donatello

ProZ

5. července 2010 v 15:33 | ps |  Překladatelství
Portál pro překladatele, překladatelské společnosti i kohokoliv, kdo se pohybuje v oblasti překladů a vůbec cizích jazyků.

Největší celosvětová komunita překladatelů
Diskusní fórum
Terminologie
Pomůcky pro výuku i studium
On-line školení
Internetové semináře
Aktuality

Odkaz
ProZ